Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ТЪРГ

Проект Подобряване на производствения капацитет

 

05.05.2016 г.
Документация във връзка с провеждане на процедура за избор на доставчик за „Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично производствено оборудване за подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал в „Боди Колор" ООД, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на „Автоматизирана линия за екологично чисто производство на пигментни пасти" и Обособена позиция 2: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на товаро - подемна техника (газокар и електрокар)".
Документи за участие в търга:
• Публична покана - http://www.body-color.com/uploads/Publichna_pokana.pdf
• Техническо задание - http://www.body-color.com/uploads/Technichesko-zadanie.pdf
• Методика за оценка на офертите - http://www.body-color.com/uploads/Metodika_za_ocenka.pdf
• Изисквания към офертите - http://www.body-color.com/uploads/Iziskvania_oferti.pdf

Тръжна документация за процедура „Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент „Боди Колор" ООД по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-1010-C01, с предмет: Избор на доставчик за „Закупуване и въвеждане в експлоатация на високотехнологично производствено оборудване за подобряване на производствения капацитет и повишаване на експортния потенциал в „Боди Колор" ООД, по две особени позиции:

Обособена позиция 1: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на „Автоматизирана линия за екологично чисто производство на пигментни пасти".
Документи за участие в търга:
• Декларация на кандидата - http://www.body-color.com/uploads/Declaracia_ZUSESIF-LOT1.pdf
• Оферта - http://www.body-color.com/uploads/Oferta-Ob.1.pdf
• Общи и административни разпоредби - http://www.body-color.com/uploads/Prilojenie-3-Obshti-uslovia-DBFP.pdf
• Проекто - договор - http://www.body-color.com/uploads/Proekto---dogovor-Ob.1.pdf


Обособена позиция 2: „Закупуване и въвеждане в експлоатация на товаро - подемна техника (газокар и електрокар)".
Документи за участие в търга:
• Декларация - http://www.body-color.com/uploads/Declaracia_ZUSESIF-LOT2.pdf
• Оферта - http://www.body-color.com/uploads/Oferta-Ob.2.pdf
• Общи и административни разпоредби - http://www.body-color.com/uploads/Prilojenie-3-Obshti-uslovia-DBFP.pdf
• Проекто - договор - http://www.body-color.com/uploads/Proekto---dogovor-Ob.2.pdf

Определен е 7 дневен срок за подаване на оферти, а именно до 15.00 ч. на 12.05.2016 г.

 

© 2024 Body Color. Всички права запазени.