Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Проект на "БОДИ КОЛОР" ООД одобрен за европейско финансиране

"БОДИ КОЛОР" ООД е бенефициент по Договор №BG16RFOP002-2.001-1010-C01

"Подобряване на производствения капацитет на "БОДИ КОЛОР" ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятието", финансиран от Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионална развитие.

Общата цел на проекта е: Да се повиши производствения капацитет и да се засили експортния потенциал на "БОДИ КОЛОР" ООД.

Специфичните цели са: Внедряване на цялостно решение за подобряване на технологията и качеството на технологичните процеси в производството на авторепаратутни бои и продукти на основата на органични разредители (Solvent born), което ще даде възможност за създаване на екологично чисто и енерго-ефективно производство, с подобрени параметри на произвоствената среда и подобрени показатели по отношение на производствения капацитет, чрез затваряне на произодствения цикъл вътре в предприятието, пълна автоматизация на процесите и снижение до минимум на технологичните времена и загубите от разтвор за миене при преминаването от един цвят към друг.

 Конкретни резултати от изпълнението на дейностите по проекта са:

- Повишена производителност, намалени производствени разходи, производствено време и разход на енерго - носители чрез използването на новата технология за потопяемите перлови мелници;

 - Качествено подобряване на производствения процес и затваряне на пълния производствен цикъл вътре в предприятието, което също ще допринесе за оптимизация на времетраенето по изпълнение на отделните операции, а от там и на цялостния производствен процес;

- Логистично обезпечаване на непрекъснато и безпроблемно протичане на основните производствени процеси, достигане на пълния производствен капацитет и снижаване на себестойността на единица продукт в предприятието с 0.3 % чрез закупуване на нова товаро - подемна техника ( газокар и електрокар).

© 2024 Body Color. Всички права запазени.