Подобряване на производствения капацитет на „Боди Колор“ ООД с цел постигане на устойчиво и конкурентоспособно развитие на предприятето (Договор № BG16RFOP002-2.001-1010-C01) x

Body-Color.bg

Фирмата винаги е била заинтересована от влиянието на нейното производство върху околната среда. Основните направления, по които се работи, с цел опазване на околната среда са:

  1. Използване на затворен тип оборудване, с цел намаляване изпаренията от разтворители.
  2. Производство на продукти, които отговарят на изискванията на  Директива 2004/42/ЕО за съдържание на летливи органични съединения (VOS).
  3. Разработване и внедряване до края на 2012 г. на водоразредими авторепаратурни продукти.

 

© 2024 Body Color. Всички права запазени.